Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Miasta Jelenia Góra został uchwalony przez Radę Miejską Jeleniej Góry uchwałą Nr XLII/510/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 64 z dnia 24 marca 2006 r. pod pozycją 1001.

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

R o z d z i a ł   I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1


Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Miasta Jelenia Góra, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o. o. oraz Odbiorców usług tego Przedsiębiorstwa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 1).

 

§ 2


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Zezwolenia wydanego Decyzją Nr 1/2002 z dnia 7 listopada 2002 roku Prezydenta Miasta Jelenia Góra.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 2).

 

§ 3


Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747, ze zmianami),
 2. odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,
 3. przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu,
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 3 pkt 3).
 4. umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
 5. wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
 6. wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art.2 pkt 19 ustawy,
 7. wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 8. wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 9. okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.


R o z d z i a ł II


MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

 

§ 4

 

 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków określa umowa.
 2. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców do urządzeń Przedsiębiorstwa

 

§5

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:
  - zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  do ciągłej i niezawodnej realizacji dostawy wody i odprowadzania ścieków, a także zapewnić właściwą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  - zdolności dostawcze przyłącza wodociągowego, zapewniające dostawę wody
  do odbiorcy w ilości ustalonej w umowie, o ile Przedsiębiorstwo jest posiadaczem przyłącza wodociągowego,
  - przepustowość przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzanie ścieków w ilości określonej w umowie, o ile Przedsiębiorstwo jest posiadaczem przyłącza kanalizacyjnego,
  - budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wyłącznie w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, z określeniem źródeł finansowania inwestycji,
  - zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i złożeniu wniosku o zawarcie umowy.
 2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za zdolność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, których nie jest posiadaczem, do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także nie zapewnia należytej jakości wody i odprowadzanych ścieków tymi urządzeniami.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2).
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

§ 6


Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

 

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
 2. zabezpieczenia przyłącza przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej,
 3. natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awaryjnych wyciekach wody i zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 4. niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 5. utrzymania pomieszczeń lub studni wodomierzowej, w stanie uniemożliwiającym uszkodzenie i oddziaływania zakłócające prawidłowe działanie wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz zabezpieczenie pomieszczeń lub studni wodomierzowej przed dostępem osób nieuprawnionych,
 6. utrzymania przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,
 7. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 8. udostępnienia Przedsiębiorstwu dokumentacji technicznej, danych dotyczących eksploatacji własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz celem ustalenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji,
 9. umożliwienie Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
 10. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i korzystanie z sieci kanalizacyjnej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

 

§ 7

 

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyny zagrożeń.
 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia, pomimo pisemnego wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia – na koszt Odbiorcy. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

 

R o z d z i a ł III


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

Postanowienia ogólne

 

§ 8


Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 9

 

 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii.
 2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

 

§ 10

 

 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony:
  - gdy tytuł prawny osoby do nieruchomości, która została przyłączona do sieci, został ustanowiony na czas określony,
  - na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci,
  - w przypadku wydania warunków technicznych przyłączenia na czas określony,
  - w przypadku, gdy pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zostało udzielone Odbiorcy usług na czas określony.

 

§ 11

 

 1. Zmiana warunków umowy i danych dotyczących Stron (np. adresu jako miejsca korzystania z usług Przedsiębiorstwa) następuje w drodze aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej.
 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

 

§ 12


W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczonych usług.

 

Zasady zawierania umów

 

§ 13

 

 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu:
  - dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, uwierzytelnione pełnomocnictwo), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wypis z organu rejestrowego (akt powołania) i kserokopię nadania numeru identyfikacji podatkowej,
  - dokument określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.
 3. Jeżeli z treści dokumentu określonego w ust. 2 pkt 2) nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
 5. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości, o ile takie zdarzenie nastąpi. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa Odbiorca, pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 13 ust. 5 zd. drugie).
 6. Umowy dotyczące wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń Przedsiębiorstwa będą zawierane z każdym dostawcą ścieków odrębnie, na podstawie przepisów zawartych w ustawie oraz ustawie Prawo wodne.

 

§ 14

 

 1. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym umowę zawiera się z jej właścicielem(ami) lub zarządcą działającym w imieniu właściciela(i).
 2. Po spełnieniu warunków podanych w art. 6 ust. 6 pkt od 1 do 7 ustawy, właściciel(e) lub zarządca działający w imieniu właściciela(i) budynku wielolokalowego może złożyć do Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą(ami) korzystającą(ymi) z lokalu(i).
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:
  - oświadczenie o spełnieniu warunków podanych w art. 6 ust. 6 pkt od 1 do 7 ustawy,
  - określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
  - oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu (potwierdzone pisemnie) osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat wynikających z taryf,
  - schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
 4. W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne, warunkujące zawarcie ww. umowy.

 

§ 15


Przedsiębiorstwo sporządza i przekazuje Odbiorcy projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w terminie uzgodnionym przez strony.

 

Zasady rozwiązywania umów

 

§ 16

 

 1. Umowa może być rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 16 ust. 1).
 2. rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

 

§ 17

 

 1. Umowa może być rozwiązana w każdej chwili, w drodze porozumienia stron.
 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.
 3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy, poprzez pisemne oświadczenie, dostarczone Odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody.

 

§ 18

 

 1. Umowa wygasa w przypadku:
  - śmierci Odbiorcy usług, będącego osobą fizyczną,
  - utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
  - zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjnego podmiotu, będącego stroną umowy,
  - utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.
 2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa, poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem(ami) lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

 

§ 19


Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług dostawy wody i(lub) odbioru ścieków oraz dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i(lub) kanalizacyjnego, a także może dokonać demontażu wodomierza głównego.

 

R o z d z i a ł IV


SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

 

§ 20

 

 1. Rozliczenia z Odbiorcami za świadczone usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych w lokalnej prasie taryfach.
 2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości oblicza się w oparciu o wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku na podstawie przeciętnych norm zużycia wody.

 

§ 21


Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. Maksymalny okres obrachunkowy nie dotyczy obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres ponad sześć miesięcy lub użytkowanych sezonowo.

 

§ 22

 

 1. Do zawieranej umowy Przedsiębiorstwo dołącza aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną umowy.
 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf, podanych do wiadomości publicznej (w sposób zwyczajowo przyjęty, w miejscowej prasie), nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o taryfach.

 

§ 23

 

 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi(om) takiego budynku w oparciu o różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy zamontowanych przy wszystkich punktach czerpalnych oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
 3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczenia odsetek, w wysokości ustawowej.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 23 ust. 3 zd. drugie).
 4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, z określeniem formy zwrotu.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 23 ust. 5).

 

§ 24


W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i(lub) odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i(lub) odprowadzanych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza i(lub) urządzenia pomiarowego.

 

§ 25

 

 1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa bez urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
 2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa bez urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 25 ust. 3).

 

R o z d z i a ł V


WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI


§ 26

 

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej", złożony do Przedsiębiorstwa przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia powinien zawierać:
  - imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
  - adres do korespondencji,
  - w przypadku osób prawnych – odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
  - określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do świadczenia usług,
  - określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
  - wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
  - opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i(lub) z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności podanie adresu, określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
  - wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków,
  - datę złożenia wniosku i podpis wnioskodawcy (pełnomocnika).

 

§ 27

 

 1. Do wniosku, o którym mowa w §26, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
  - dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  - mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
  - informację o własnych ujęciach wody i(lub) urządzeniach kanalizacyjnych.
 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić wzór wniosku (załącznik nr 1).
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 27 ust. 2).

 

§ 28

 

 1. W terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 26 wraz z kompletem załączników określonych w § 27, Przedsiębiorstwo wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą: "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej", o ile są spełnione warunki techniczne umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci.
 2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 26, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 3. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej" powinny spełniać następujące wymogi:
  - wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i(lub) urządzenia pomiarowego,
  - określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
  - określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, cele,
  - zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
  - wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok,
  - określać parametry techniczno-materiałowe przyłącza.
 4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej", winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 28 ust. 4).

 

§ 29

 

 1. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za pisemnym przyzwoleniem tej osoby obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i (lub) kanalizacyjnego, ale również na wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę, ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i(lub) kanalizacyjnych.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo oraz osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej", są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
 3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych i (lub) kanalizacyjnych, umowa zawierana między Przedsiębiorstwem, a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo tej części inwestycji, która została sfinansowana przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 4. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych może polegać na:
  - zawarciu umowy o przeniesienie na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia,
  - zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy,
  - zawarciu umowy prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
 5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:
  - termin wybudowania urządzenia,
  - warunki techniczne, jakie urządzenie ma spełniać,
  - zasady kontroli realizacji inwestycji oraz odbioru końcowego dokonywanych przez Przedsiębiorstwo,
  - zasady wyceny inwestycji,
  - formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
  - termin przejęcia urządzenia,
  - termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nieprzenoszącej prawa własności, ment określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  - zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 29).

 

§ 30

 

 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji budowy przyłącza przez przyszłego
  Odbiorcę jest pisemne: - uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu),
  - uzgodnienie sposobu prowadzenia prac budowlanych,
  - uzgodnienie warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót i odbioru końcowego.
  - złożenie wniosku o wpięcie do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej (załącznik nr 3).
 2. Spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej" dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza, na własny koszt, szczegółowy wykaz planowanych kosztów i przedkłada go osobie ubiegającej się o podłączenie, celem pisemnego zaakceptowania. Rachunek wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10%, w stosunku do sumy kosztów zaakceptowanych przez osobę ubiegającą się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.
 3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust.1, przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji (załącznik nr 2) Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej".
 4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 30 ust. 2–4).

 

§ 31


Przed zawarciem umowy o świadczenie usług dostawy wody i (lub) odbioru ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.


R o z d z i a ł VI


TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 

§ 32

 

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli:
  - w wyniku tego przyłączenia warunki techniczne pogorszą się na tyle, że nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczonych usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków,
  - przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług świadczonych dotychczasowym Odbiorcom w takim stopniu, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.
  - Przedsiębiorstwo nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, z uwagi na brak w danym obszarze odpowiednich urządzeń wodociągowych i (lub) kanalizacyjnych.
 2. Poziom dostępu do usług wodociągowych w okresie przyszłym wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zatwierdzane wraz z taryfą przez Radę Miasta.

 

§ 33

 

 1. W zakresie dostawy wody miejscem wydania rzeczy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.
 2. W zakresie odbioru ścieków miejscem świadczenia usługi jest połączenie pierwszej studzienki licząc od strony budynku z siecią kanalizacyjną, a w przypadku jej braku, granica nieruchomości gruntowej.

 

R o z d z i a ł VII


SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

§ 34

 

 1. W ramach odbioru przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z:
  - wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej",
  - projektem przyłącza.
 2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i(lub) kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę, ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i (lub) kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 34 ust. 2).
 3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, tj. Przedsiębiorstwa i przyszłego Odbiorcy (lub inwestora).
 4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszystkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikowe) należy bezwzględnie zgłaszać do odbioru przed dokonaniem zasypania.
 5. Przed zasypaniem należy wykonać w 2 egzemplarzach operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, z których jeden Odbiorca dostarcza do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

 

§ 35

 

 1. Po zgłoszeniu przez przedstawiciela Odbiorcy gotowości do odbioru przyłącza, Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż trzy dni po dacie zgłoszenia.
 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 34 ust. 2 i 3, są potwierdzane przez strony w sporządzonych protokołach.

 

§ 36


Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 36).

 

§ 37

 

 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza (załącznik nr 4) powinno zawierać co najmniej:
  - dane identyfikujące inwestora i adres przyłączanej nieruchomości,
  - termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
  - inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
 2. Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza (załącznik nr 5) powinien zawierać co najmniej:
  - dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
  - rodzaj odprowadzanych ścieków do przyłącza kanalizacyjnego,
  - skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
  - inne uwagi dotyczące odbioru.
 3. Protokół końcowego odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłączenia, a jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku (załącznik nr 6) o zawarcie umowy na świadczenie usług dostawy wody i (lub) odprowadzania ścieków.

 

R o z d z i a ł VIII


SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

 

§ 38

 

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty, komunikatami nadanymi przez lokalne radio, z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
 2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, komunikatami nadanymi przez lokalne radio, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

 

§ 39

 

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
 2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, zawinionym przez Przedsiębiorstwo.
 3. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności za ww. szkody wówczas, gdy nie ponosi winy za przerwy lub ograniczenie świadczenia usług wynikające z powodu:
  - działania siły wyższej, w tym sił przyrody,
  - działania lub zaniechania ze strony osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
  - potrzeby ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 39 ust. 3).

 

R o z d z i a ł IX


STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 

§ 40

 

 1. W Przedsiębiorstwie funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta obsługujące Odbiorców w zakresie:
  - trybu i szczególnych warunków zawierania umów o dostawę wody i odbiór ścieków,
  - informowania i kierowania Odbiorców do właściwych wydziałów i działów Spółki, celem kompetentnego załatwienia spraw,
  - załatwiania reklamacji dotyczących jakości wody oraz zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków skutkujących weryfikacją należności.
 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
  - prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  - warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
  - występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
  - występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  - planowanych przerw w świadczeniu usług.
 3. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 4. W przypadku prośby o udzielenie pisemnej informacji, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 3.
 5. W przypadku, gdy udzielenie informacji wymaga ustaleń w czasie dłuższym niż terminy wskazane w ust. 3 i 4, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

 

§ 41

 

 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, a w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej i powinna zawierać:
  - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres Odbiorcy,
  - przedmiot reklamacji,
  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  - podpis Odbiorcy.
 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji, a w przypadku, gdy złożoność prawy reklamacji tego wymaga, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację winna zawierać:
  - nazwę Przedsiębiorstwa,
  - przywołanie podstawy prawnej,
  - rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
  - pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
  - podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku jej rozpatrzenia.
 7. Zaliczenie ewentualnego odszkodowania na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Odbiorcy.
 8. Jeżeli złożona przez Odbiorcę reklamacja nie znajdzie potwierdzenia w trakcie badania sprawdzającego (ekspertyzy) lub będzie bezpodstawna, Przedsiębiorstwo może obciążyć Odbiorcę zgłaszającego reklamację poniesionymi kosztami.

 

§ 42


W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym Odbiorcom następujące materiały:

 

 1. aktualnie obowiązująca na terenie gminy taryfa cen i stawek opłat,
 2. tekst "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jelenia Góra",
 3. wzory dokumentów, stanowiące załączniki do ww. Regulaminu.
  (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 42 pkt 3).

 

R o z d z i a ł X


WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

§ 43

 

 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo i dostarczana poprzez hydranty przeciwpożarowe, zainstalowane na sieci wodociągowej.
 2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe, z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa, są jednostki Straży Pożarnej prowadzące akcję gaśniczą lub ratunkową.

 

§ 44


Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Miastem, Przedsiębiorstwem i jednostką Straży Pożarnej.

 

§ 45


W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania tych urządzeń, które są niezbędne do zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06
z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 45).

 

§ 46


Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych do Przedsiębiorstwa przez jednostkę Straży Pożarnej, w umownie ustalonych okresach.

 

§ 47


W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka Straży Pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.


§ 48


Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Miasto.

 

R o z d z i a ł XI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 49


W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) wraz z przepisami zawartymi w rozporządzeniach wykonawczych.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-19/157/06 z dnia 14 marca 2006 r. stwierdzono nieważność § 49).

 

§ 50


Umowy zawarte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobami korzystającymi z lokalu w budynkach wielolokalowych, przed dniem wejścia w życie regulaminu, pozostają w mocy i są realizowane zgodnie z § 14 niniejszego regulaminu.

 

§ 51


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr 64/VIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Miasta Jelenia Góra".

 

§ 52


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


Dokument utworzył Kowalczyk Krzysztof dnia 2006-04-11 10:10:20
Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2006-04-11 10:10:20
Wyświetleń: 2