Deklaracja dostępności
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Inforamcji Publicznej Przedsiębiorstwa.

Adres strony internetowej przedsiębiorstwa bip.wodnik.net.pl

Data opublikowania strony internetowej 2004-01-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 2020-06-04

Data ostatniej aktualizacji treści strony internetowej 2024-07-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie obrazy posiadają prawidłowy tekst alternatywny - sukcesywnie poprawione.
 • Nie wszystkie załączniki na stronie są dostępne w pełni cyfrowo – dostosowywane na bieżąco.
 • Niektóre linki nie zawierają informacji o celu – poprawiane na bieżąco.
 • Część tekstu nie było formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Nowe teksty będą formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek (Tab, Shift+Tab, Enter, Spacja).

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Hryniak, Kierownik Działu Biuro Obsługi Klienta, adres e-mail andrzej.hryniak@wodnik.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757 303 509. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „ WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, 58-560 Pl. Piastowski 21.
Obsługa interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się przy Pl. Piastowski 21 w Jeleniej Górze, spełniającym podstawowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • BOK posiada bezprogowy dostęp dla pieszych i osób niepełnosprawnych z drogi publicznej. 
 • Do budynku BOK można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem wraz  z aktualnymi szczepieniami. 
 • BOK posiada drzwi umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym przejazd wózka.
 • Drzwi wejściowe wyposażone są w podchwyt ułatwiający otwieranie.
 • W budynku jest kancelaria z obsługą recepcji, sala obsługi klienta z punktem informacji i pomocy dla klientów oraz sala spotkań.
 • Parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje przy Pl. Kombatantów, w odległości 70m od siedziby Przedsiębiorstwa.
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnej
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W budynku BOK brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Kasa, Windykacja, Dział Rozrachunków oraz Dział Inwestycji i Rozwoju znajdują się w budynku przy Pl. Piastowski 12, w Jelenie Górze. Wejście do budynku jest możliwe od strony parkingu, z tyłu budynku. Budynek jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne o pomoc mogą się zgłosić do Biura Obsługi Klientów.