Dokument Archiwalny: Forma prawna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo zostało utworzone na podstawie aktu notarialnego - umowy
spółki nr 333/19993 z dnia 11 sierpnia 1993 roku. Działalność gospodarczą Spółka
rozpoczęła w dniu 01 czerwca 1994 roku. Pełna nazwa podmiotu gospodarczego brzmi
:
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze. Przedsiębiorstwo może
używać nazwy skróconej PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i jej
odpowiedników w językach obcych , jak również wyróżniającego go znaku
graficznego. NIP przedsiębiorstwa :
611-020-41-61 REGON przedsiębiorstwa :
230179280 Adres przedsiębiorstwa : 58-560
Jelenia Góra, Plac Piastowski 21 Strona internetowa:
www.wodnik.net.pl Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000150045. Forma
własnościowo-organizacyjna :
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"WODNIK" Sp. z o.o. jest spółką komunalną, eksploatującą systemy techniczne
zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków będące własnością Gminy
Jelenia Góra. Gmina Jelenia Góra jest Jedynym Wspólnikiem spółki i
obejmuje 100% udziałów kapitału zakładowego.

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 13:09:42
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-02-23 13:54:50
Wyświetleń: 2