Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bip/domains/bip.wodnik.net.pl/public_html/index/dok_info.php on line 33
Pozwolenie wodnoprawne


DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
              we WROCŁAWIU
    Wydział Środowiska Rolnictwa
     pl. Powstańców Warszawy 1Wrocław, 30 grudnia 2003 r.DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGOPrawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 37 pkt 2,
122 ust. l pkt l, 123 ust. 2, 125, 127 ust. l i 2, 128 ust. l, 131 ust. l i 2, 135 pkt. l,
138 ust. l, 140 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115,
poz. 1229 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie Na podstawie art. 147 ust. l
i 6, art. 181 ust. l pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799), rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym
organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 59,
poz.529) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji „Wodnik" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy
ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górzeorzekam:
 • Udziela się Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o.
  w Jeleniej Górze pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  w zakresie odprowadzania do rzeki Bóbr w km 206+170 oczyszczonych ścieków
  komunalnych w ilości:


  Qśrd = 61000 m3/d  o składzie określonym na wylocie do rzeki Bóbr:  • BZT5 <15 mgO2/dm3,l ub 90 % redukcji,
  • ChZTcr < 125 mg/dm3, lub 75 % redukcji,
  • zawiesiny ogólne <35 mg/dm3, lub 90 % redukcji,
  • azot ogólny <10 mgN/dm3, lub 85 % redukcji,
  • fosfor ogólny <1 mgP/dm3 lub 90 % redukcji,


  a w okresie odprowadzania mniejszej ilości ścieków w związku z etapowaniem
  inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
  w Jeleniej Górze", w ilości:  Qśrd = 21000 m3/d  o składzie określonym na wylocie do rzeki Bóbr:  • BZT5 <15 mgO2/dm3,lub 90 % redukcji,
  • ChZTcr< 125 mg/dm3,lub 75 % redukcji,
  • zawiesiny ogólne<35 mg/dm3,lub 90 % redukcji,
  • azot ogólny<15 mgN/dm3, lub 80 % redukcji,
  • fosfor ogólny<2 mgP/dm3 lub 85 % redukcji,


  z terminem obowiązywania od 01.01.2004 r. do 31.12.2007 r. pod następującymi warunkami:
  1. Utrzymywania urządzeń do oczyszczania ścieków we właściwym stanie
   technicznym oraz prawidłowej ich eksploatacji,
  2. Wykonywania okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków
   z częstotliwością l raz na miesiąc, ewidencjonowania i przechowywania
   wyników pomiarów przez 5 lat.
  3. Wyniki pomiarów okresowych ścieków komunalnych należy przedkładać w tut.
   Wydziale w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru w układzie
   określonym w załączniku nr 2 do powołanego w podstawie prawnej
   rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów
   prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia,
   przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu
   i sposobów ich prezentacji.
  4. Utrzymania we właściwym stanie technicznym wylotu do rzeki Bóbr
   w km 206 +170 oraz koryta rzeki Bóbr na prawym brzegu rzeki 10 m
   powyżej i poniżej wylotu.

  • Z dniem 31.12.2003 r. stwierdza się wygaśnięcie decyzji Wojewody
   Jeleniogórskiego z dnia 16.03.1993 r. nr OS-6210/8/93 w sprawie udzielenia
   pozwolenia na odprowadzanie do rzeki Bóbr oczyszczonych ścieków
   komunalnych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze oraz na
   eksploatację urządzeń oczyszczalni ścieków.
  • Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń
   wodnych koniecznych do jej realizacji i nie narusza praw własności
   i uprawnień osób trzecich wobec tych nieruchomości i urządzeń  Uzasadnienie:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
  wystąpiło z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
  odprowadzanie ścieków komunalnych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy
  ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze do rzeki Bóbr w km 206+170.
  Do dnia 31.12.2003 r. Przedsiębiorstwo posiada ważne pozwolenie
  nr OS-6210/8/93 z dnia 16 marca 1993 roku, zmienione decyzją Wojewody
  Dolnośląskiego nr OS j.g.I-6811/P/14/01 z 8 lutego 2001 r. Obowiązujący stan
  prawny, mimo, iż upływa termin ważności pozwolenia nakazuje stwierdzić jego
  wygaśnięcie w drodze decyzji. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie pozwolenia
  skutkuje określeniem jego warunków jak w sentencji decyzji z terminem
  obowiązywania od 01.01.2004 r.
  Parametry jakości ścieków oraz częstotliwość poboru prób określono na
  podstawie powołanego w podstawie prawnej decyzji rozporządzenia w sprawie
  warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
  oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  W decyzji nie ujęto regulacji w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków,
  gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacja ta nie wymaga
  pozwolenia wodnoprawnego.
  Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz całości materiału zebranego
  w postępowaniu, stwierdzono, że można udzielić pozwolenia wodnoprawnego
  w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.
  Podstawę techniczną decyzji stanowi dokumentacja pt. „Wniosek o wydanie
  pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych
  do rzeki Bóbr..." opracowany przez PWiK „WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
  opracowany w grudniu 2003 r.

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, informacja o wszczęciu
  postępowania podana była do publicznej wiadomości.

  Strony zainteresowane nie wniosły żadnych uwag.

  Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
  Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Środowiska w Warszawie
  za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego - Wydziału Środowiska i Rolnictwa
  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
  Stanisław Zięba                   
  DYREKTOR WYDZIAŁU          
  Środowiska i Rolnictwa            

Wyświetlono: 2422 razy Wersja do druku drukuj Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2004-12-01 o godzinie 11:38:32