Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bip/domains/bip.wodnik.net.pl/public_html/index/dok_info.php on line 33
bip  ›  Regulamin  › 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa lokalnego
i jednocześnie jest swoistym aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 07 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U.Nr 72 poz.747), który uszczegóławia i uściśla ogólne zapisy ustawy,
niesprecyzowane w przepisach wykonawczych.

Zakres praw i obowiązków po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego i odbiorców, który powinien być zawarty w regulaminie, określony
jest w art. 19 ust.2 ustawy.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na
obszarze Miasta Jelenia Góra został uchwalony przez Radę Miejską Jeleniej Góry-
Uchwała Nr 64/VIII/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku.


Załącznik

do Uchwały NR 64/VIII/2003

Rady Miejskiej

w Jeleniej Górze

z dnia 15 kwietnia 2003roku
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1Celem niniejszego regulaminu jest:


 1. określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
  oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez to
  przedsiębiorstwo, wynikających z ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zwanej w dalszej części ustawą oraz z przepisów
  wykonawczych do ustawy,
 2. ustanowienie warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust.4 ustawy,
 3. udostępnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom usług informacji
  o możliwościach dostępu i warunkach przyłączenia do sieci,
 4. udostępnienie istniejącym i przyszłym odbiorcom informacji na temat
  wzajemnych praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
  i odbiorców usługR o z d z i a ł IIMINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE§ 2


Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

 1. zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do
  realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem
  oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
  a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków,
 2. spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-
  kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego
  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody
  w przypadku wystąpienia jej niedoboru, określonych w zezwoleniu, o którym
  mowa w pkt 2.


§3Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący
pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne oraz nie utrudniający działalności przedsiębiorstwa, w szczególności do: 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość
  wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
  wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,
  powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 2. zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pomieszczenia,
  w którym zainstalowany jest wodomierz główny,
 3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący
  zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 4. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa
  wodociągowo-kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń
  w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu,
 5. poinformowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o własnych
  ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzenie ścieków,
 6. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego
  wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.


R o z d z i a ł IIISZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA
UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG§ 4Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.§ 5Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej między
przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.§ 6Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym
wnioskiem o zawarcie umowy.§ 7
 1. Umowa powinna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  • ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych
   oraz warunków ich świadczenia,
  • sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
  • praw i obowiązków stron umowy,
  • procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  • dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości
   i do pomieszczeń odbiorcy usług w celach określonych Ustawą,
  • ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18 ustawy,
  • okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności
   stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1.5, stanowią : legitymacja
  służbowa i upoważnienie podpisane przez Dyrektora przedsiębiorstwa
  wodociągowo-kanalizacyjnego określające czynności, których wykonanie
  wymaga wstępu na teren nieruchomości odbiorcy usług w szczególności
  obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania
  urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy
  w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolę
  prawidłowości korzystania z usług, zgodnie z umową.§ 8Umowa, o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta
z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego,
do którego ma być dostarczana woda i z którego mają być odprowadzane ścieki,
albo z osobą która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.§ 9Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której
mowa w § 5, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.§ 10Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali,
o których
mowa w § 9, jeżeli: 1. we wszystkich lokalach są zainstalowane wodomierze w sposób
  uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
 2. zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm,
 3. możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
 4. wnioskodawca i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustalili,
  zaaprobowany przez korzystających z lokali, sposób rozliczeń różnicy wskazań
  między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi
  w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
 5. możliwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw
  wody w pozostałych lokalach.


§ 11Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie
umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, również
w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 10.§ 12Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków następuje
po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac
budowlano-montażowych, wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.§ 13Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać
praw i obowiązków stron, jakie wynikają z przepisów wykonawczych do ustawy oraz
z niniejszego Regulaminu.§ 14W przypadku zmiany odbiorcy usług następuje wygaśnięcie umowy zawartej
z dotychczasowym odbiorcą.§ 15Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone
zgodnie z przepisami ustawy, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
i zatwierdzone uchwałą uprawnionego organu, nie podlegają ustalaniu pomiędzy
przedsiębiorstwem a odbiorcą na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków.§ 16
 1. Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  stanowi Informacja o gospodarce wodno-ściekowej, składana przez odbiorcę
  usług przy zawieraniu umowy, określająca charakterystykę zużycia wody oraz
  rodzaj, ilość oraz jakość odprowadzanych ścieków.
 2. Informacja o gospodarce wodno-ściekowej musi być aktualizowana
  każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług.R o z d z i a ł IV


SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH


§ 17


Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
określają przepisy ustawy stanowiące, że:


 1. rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
  ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
  z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat
  oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków,
 2. ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie
  wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu
  o przeciętne normy zużycia wody, ustalane na podstawie rozporządzenia,
  o którym mowa w art. 27 ustawy,
 3. ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
 4. w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków
  ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej
  w umowie,
 5. w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody
  uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel
  ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt
  odbiorcy usług.


§ 18


Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy:


 1. odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  w terminie14 dni od daty dostarczenia rachunku,
 2. ogłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku
  nie wstrzymuje jego zapłaty,
 3. w przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności,
  lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia
  wniosku w tej sprawie.


R o z d z i a ł V
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI


§ 19 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

 2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może
  występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
  która ma być przyłączona do sieci
 3. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do przedsiębiorstwa wniosek
  o określenie warunków przyłączenia.
 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala przedsiębiorstwo.
 5. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może wydać zgodę
  na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
  stanie prawnym.


§ 20


Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy
wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia złożenia wniosku:


 1. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.
 2. Warunki przyłączenia określają:

 1. miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  z instalacjami odbiorcy,
 2. maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
 3. miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce
  zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
 4. dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
 5. termin ważności wydanych warunków przyłączenia.


§ 21 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie
  umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych
  przez przedsiębiorstwo, zwane dalej „warunkami przyłączenia".
 2. Umowa o przyłączenie określa w szczególności:

 1. datę zawarcia umowy,
 2. strony zawierające umowę,
 3. zakres prac projektowych i budowlano - montażowych oraz prac
  związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych,
 4. sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienia wymagań
  określonych w warunkach przyłączenia,
 5. terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych
  prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,
 6. przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania
  ścieków,
 7. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,
 8. podmiot zarządzający przyłączami po wykonaniu.


§ 22 1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji
  prac projektowych oraz budowlano - montażowych.
 2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe
  oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane
  przez strony w protokołach, których wzory określa przedsiębiorstwo.


§ 23Realizację budowy przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego,
studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza
głównego a także urządzenia pomiarowego odprowadzanych ścieków zapewnia
na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Przyłącza i wymienione urządzenia
stanowią jej własność.§ 24Jeżeli umowa o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków nie stanowi inaczej
odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji
i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem
pomiarowym włącznie.
Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej
i koszty ich montażu, utrzymania oraz legalizacji obciążają eksploatatora instalacji.

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii
na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym. W przypadku zaniechań
ze strony odbiorcy, przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym
zakresie, a kosztami obciąży odbiorcę (wykonanie zastępcze).R o z d z i a ł VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH§ 25


Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje
dotyczące dostępności tych usług:

 1. w urzędzie gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w :


 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne go gminy,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • Regulamin świadczenia usług,
 • warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


 1. w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, które udostępnia nieodpłatnie
  wgląd w :

  • wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
  • plany inwestycyjne,
  • Regulamin świadczenia usług.R o z d z i a ł VII
SPOSÓB POSTĘPOWANIAW PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCIUSŁUG I ODPOWIEDNICH
PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW, STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW
USŁUG A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI I WYMIANY INFORMACJI§ 26Dla zapewnienia pełnych standardów obsługi odbiorców usług wodociągowo-
kanalizacyjnych, a w szczególności dla załatwiania reklamacji oraz wymiany
informacji dotyczących, między innymi, zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne utworzy
BIURO OBSŁUGI ODBIORCÓW.§ 27 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania
  odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia
  w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić
  bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują
  warunkistwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub
  uniemożliwiające świadczenia usług, a w szczególności gdy:


 • z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia
  w wodę lub odprowadzania ścieków,
 • dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia,
  zdrowia lub środowiska.


 1. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o których
  mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób
  zwyczajowo przyjęty.


§ 28Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
inaczej, to obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków : 1. udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:


 • 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego
  terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 • 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,
  o których mowa w pkt 1.1,
 • 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia,
  wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.


 1. dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego
  powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zrzutach
  awaryjnych lub zmianie parametrów jakości ścieków, odbiegających od
  ustalonych norm.


§ 29Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia
odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie
instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.§ 30 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości
  i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście
  przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub
  za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do
  powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie
  14 dni od daty wpływu.


§ 31Umowy zawarte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych przed dniem
wejścia Regulaminu pozostają w mocy i są realizowane zgodnie z § 10 i § 11
niniejszego Regulaminu.R o z d z i a ł VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 32W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują stosowne przepisy
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na podstawie ustawy.§ 33Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Nr 64/VIII/2003
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 kwietnia 2003 roku.

Wyświetlono: 2923 razy Wersja do druku drukuj Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2004-12-01 o godzinie 11:17:00